Řád KRaAOP pro bonitaci a svod mladých:

Aktuální znění Bonitačního řádu bylo schváleno na členské schůzi v Brně 12.3.2016.

Bonitační řád KRaAOP v plném znění je ke stažení zde


BONITAČNÍ ŘÁD

BONITACE - PŘEDVEDENÍ PSA/FENY ZA ÚČELEM UCHOVNĚNÍ

KRITÉRIA pro úspěšné absolvování bonitace:

1. Majitel psa je povinen předložit bonitační komisi tyto doklady:
a) platný průkaz původu předvedeného jedince (FCI), u importů přeregistrovaný do PK ČMKU
b) očkovací průkaz s platným očkováním předvedeného jedince a doklad o úhradě bonitačního poplatku
c) oboustrannou fotokopii průkazu původu

2. K úspěšnému absolvování bonitace musí pes splňovat tyto podmínky:
a) minimální věk 15 měsíců
b) úspěšně absolvovat bonitaci s verdiktem chovný/á
c) musí podstoupit povahový test (pouze jedinci plemene MSP a KAO)

3. Bonitační komise:

 1. je nejméně tříčlenná, minimálně dva členové komise jsou členy výboru, třetí člen je rozhodčí exteriéru FCI s aprobací pro příslušná plemena
 2. provede záznam měření a hodnocení povahy ve dvou vyhotoveních – vyplní bonitační kartu, z nichž jednu obdrží majitel psa/feny
 3. při zjištění vady vyřazující z chovu, provede hlavní poradce chovu do PP jedince záznam o této skutečnosti – NECHOVNÝ
 4. v případě zjištění absence zubu nad rámec benevolence povolené standardem musí majitel psa/feny pro absolvování bonitace s verdiktem CHOVNÝ dodat (ve lhůtě do 30 dnů ode dne konání bonitace) rtg snímek a veterinární zprávu dokládající existenci zubu, snímek musí být řádně identifikačně označen (tetovací číslo, číslo mikročipu)
 5. pokud je poradce chovu pro příslušné plemeno nebo člen výboru klubu zároveň majitelem předváděného jedince, nemůže být jedním ze dvou členů výboru, kteří budou členy bonitační komise
 6. na žádost majitele psa/feny lze zkoušku povahy opakovat přímo na místě (pouze jedna možnost)
 7. na výslovnou žádost majitele psa/feny může být bonitace přerušena, v odůvodněných případech může komise své rozhodnutí odložit a doporučit opakování v dalším termínu, proti závěru bonitační komise není odvolání

4. Obecné pokyny:

 1. pořadatelem se rozumí chovatelský klub
 2. pořadatel zajistí: bonitační komisi, místo předvedení, plynulou organizaci akce
 3. před započetím akce majitelé psů odevzdají požadované doklady a doklad o úhradě bonitačního poplatku
 4. majitel je povinen psa/fenu přihlásit na akci předem, do stanoveného termínu, výjimka je možná pouze po dohodě s HPCH
 5. u psa/feny lze ponechat na místě, kde bude jedinec uvázán, libovolný předmět
 6. při absolvování povahového testu zůstává majitel(psovod) u psa, pes absolvuje povahový test s náhubkem
 7. je-li pes ponechán na místě bez dozoru psovoda, musí mít náhubek
 8. ovladatelnost psa musí být na takové úrovni, aby bylo možné provést celkové měření
 9. časový limit pro změření psa/feny je 2 x 5 minut, při nemožnosti změřit psa/fenu v časovém limitu bude dána možnost jedince předvést na příští bonitaci
 10. jednotlivá měření hlavy může provádět sám majitel psa/feny pod dohledem člena bonitační komise
 11. majitelé háravých fen jsou povinni tuto skutečnost oznámit pořadateli před zahájením akce, háravé feny se předvedou jako poslední
 12. účastníci akce jsou povinni dbát pokynů pořadatele a bonitační komise a odpovídají za veškeré škody způsobené psem
 13. akce je vždy neveřejná, pokud výbor neurčí jinak

POVAHOVÝ TEST

jako součást bonitace pro plemena KAO a MSP:

Průběh testu:

I. průchod skupinou osob     2 - 5
II. kontrola měření                 0 - 5
III. prochází komise               2 - 5
IV. figurant probíhá                2 - 6
V. obrana psovoda                2 - 6

Známky na stupnici 2 - 6 nelze vnímat jako stupnici od nejhorší po nejlepší, je to pouze kód popisující chování psa na předvedení

známka popis chování predikát
5 sebevědomí převažuje nad nedůvěrou vznětlivý, vzrušivý
4 nedůvěra a sebevědomí v rovnováze sebevědomý, vyrovnaný, ve střehu, aktivně sleduje dění v okolí
3 nedůvěra převažuje nad sebevědomím ústup, případně střídaný krátkými, nejistými výpady
2 útěková reakce snaha utéct
6 bez reakce, náznaky flegmatičnosti flegmatický, bez reakce na okolní podněty
0 úkon (měření) nelze provést známka nula je většinou zadána díky nepřipravenosti psa, a proto komise povolí opakování zkoušky

POVAHOVÝ TEST jako součást Předvedení za účelem uchovnění pro plemeno JRO:

průchod skupinou osob     2 - 5
kontrola měření                 0 - 5

Na přání majitele je možno s JRO a SAO absolvovat povahový test ve stejném rozsahu jako pro plemena KAO a MSP.

SVOD MLADÝCH

(nepovinné)

KRITÉRIA pro úspěšné absolvování svodu mladých:

1. Majitel psa/feny je povinen předložit komisi pro svod mladých tyto doklady:
a) platný průkaz původu předvedeného jedince (FCI), u importů přeregistrovaný do PK ČMKU
b) očkovací průkaz s platným očkováním předvedeného jedince
c) oboustrannou fotokopii průkazu původu a doklad o provedené úhradě poplatku
d) pevný úvaz a náhubek

2. Komise:

 1. je nejméně tříčlenná, minimálně dva členové komise jsou členy výboru
 2. provede záznam zjištěných skutečností (skus a chrup) ve dvou vyhotoveních, vyplní kartu „svodu mladých“ , z nichž jednu obdrží majitel psa/feny
 3. pokud je poradce chovu pro příslušné plemeno nebo člen výboru klubu současně majitelem předváděného jedince, nemůže být jedním ze dvou členů výboru, kteří psa/fenu budou posuzovat

3. Obecné pokyny:

 1. pořadatelem se rozumí chovatelský klub
 2. pořadatel zajistí: komisi, místo konání svodu mladých, plynulou organizaci akce
 3. před započetím akce majitelé psů/fen předloží požadované doklady
 4. je-li pes/fena ponechán/a na místě bez dozoru psovoda, musí mít náhubek
 5. svod mladých je nepovinný, pokud jej pes/fena absolvuje výsledek se zapisuje do PP
 6. u psů/fen se posuzuje skus a plnochrupost, v případě absence zubů v benevolenci standardu daného plemene
 7. svodu mladých se může zúčastnit pes/fena od dosažení plnochruposti
 8. ovladatelnost jedince musí být na takové úrovni, aby bylo možné posoudit chrup
 9. časový limit pro zjištění stavu chrupu a skusu je 2x 4 minuty
 10. majitelé háravých fen jsou povinni tuto skutečnost oznámit pořadateli před zahájením akce, háravé feny se předvedou jako poslední
 11. účastníci akce jsou povinni dbát pokynů pořadatele a komise a odpovídají za veškeré škody způsobené jejich psem/fenou
 12. akce je vždy neveřejná, pokud výbor neurčí jinak

INDIVIDUÁLNÍ BONITACE

Individuální bonitace je nedílnou součástí procesu uchovnění, určená pro kupírované, importované jedince plemene KAO.

K úspěšnému absolvování individuální bonitace je nutné:

1. Posouzení exteriéru psa rozhodčím FCI:

 1. na klubové výstavě organizované Slovenským klubem asijských a ruských ovčáků (SKÁARO)
 2. ve třídě střední (mezitřídě), třídě otevřené nebo třídě vítězů (šampionů)
 3. se známkou „výborný“ nebo „velmi dobrý“
 4. posudek by měl obsahovat informaci o skusu a plnochruposti, případně o absenci konkrétních zubů

2. Předložení originálu výstavního posudku poradci chovu pro KAO.

Kontakt:

Klub ruských a asijských ovčáckých psů, z.s.
Na Láně 2002
688 01 Uherský Brod

FB stránky KRaAOP:

FB stránky klubu

Fotky na Rajčeti od roku 2017:
Starší klubové fotky na Rajčeti: